Regulamin rekrutacji 2018/2019

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

w roku szkolnym 2018/2019

 

Podstawa prawna:

1.  Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata  szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego  technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

2.  Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

3.  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych), klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2018/2019

4.  Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 

Nabór do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach na rok szkolny 2018/2019 prowadzony jest tylko w formie elektronicznej.

 

§ 1.

 

Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno  -  Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora  Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

 

§ 2. Przyjmowanie zgłoszeń.

 

Kandydaci składają dokumenty w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty

od 18 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.

Dokumentację kandydata stanowią:

•  podanie wygenerowane w elektronicznym systemie naboru,

•  świadectwo ukończenia gimnazjum,

•  zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

•  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespól orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,

 Po przyjęciu kandydat dostarcza do szkoły dwa podpisane zdjęcia (imię, nazwisko, data urodzenia i dokładny adres z kodem pocztowym), kartę zdrowia oraz kwestionariusz osobowy.

 § 3. Szczegółowe kryteria rekrutacji.

 Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania

planowanego limitu miejsc.

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 Podczas rekrutacji brane są uwagę:

1.  wyniki egzaminu gimnazjalnego –  są one przeliczane na punkty według zasady, że każdy

procent odpowiada 0,2 pkt. czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20 pkt.,

a z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2.  oceny uzyskane w gimnazjum z języka polskiego oraz trzech wybranych zajęć edukacyjnych

dla poszczególnych oddziałów - maksymalnie 72 pkt:

 

celujący 

18 pkt.

bardzo dobry 

17 pkt.

dobry 

14 pkt.

dostateczny 

8 pkt.

dopuszczający 

2 pkt.

 

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty:

klasa

zajęcia edukacyjne, za które przyznaje się punkty

1a – matematyczna 

(policyjna)

j. polski, matematyka, informatyka, geografia

1b – biologiczno -chemiczna 

(ratownictwo medyczne –pożarnictwo)

j. polski, matematyka, biologia, chemia

1c – humanistyczna 

(kulturalno – medialna)

j. polski, matematyka, historia, WOS

3.  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.

4.  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły - 18 punktów.

 Kandydat otrzymuje dodatkowe punkty za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu  ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1 – 4, artystycznych lub sportowych,  organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

2.  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej  (wolontariat) - 3 punkty

 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora Okręgowej Komisji

Egzaminacyjnej - zasady punktacji - Rozporządzenie MEN z dnia 14.03.2017r. §8.1

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału do wyczerpania planowanego limitu miejsc w kolejności zgodnej z sumą punktów.  W przypadku wolnych miejsc kandydat, bierze udział w rekrutacji uzupełniającej w terminach zgodnych z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, w przypadkurównorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1.  wielodzietność rodziny kandydata; (oświadczenie)

2.  niepełnosprawność kandydata;

3.  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4.  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5.  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6.  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (oświadczenie)

7.  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria wymienione w pkt 1-7 mają jednakową wartość.

 

Oświadczenia,  o których mowa powyżej  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej  treści: „Jestem świadomy  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta  zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności  karnej za składanie fałszywych zeznań.

§ 4. Szczegółowe terminy rekrutacji.

Szczegółowe terminy rekrutacji do klas pierwszych  Liceum Ogólnokształcącego im.  Noblistów Polskich w Rydułtowach w roku szkolnym 2018 /2019

Termin

Wydarzenie

18. 05 - 18. 06. 2018 r.

wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów

22 - 26. 06. 2018 r.

dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonych kopii

świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

6. 07. 2018 r.

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do

szkoły z podziałem na oddziały

6 - 12. 07. 2018 r.

potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej

szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia

gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu

gimnazjalnego.

13. 07. 2018 r.

ogłoszenie listy przyjętych do szkoły i podanie informacji
o wolnych miejscach.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista kandydatów przyjętych zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

 § 5. Tryb odwoławczy

 W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem.  Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic lub pełnoletni kandydat, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2018-02-27 18:33:33
Załączniki