Regulamin rekrutacji 2017_2018

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OP-DO.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.

3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych), klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2017/2018

4. Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Nabór do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na rok szkolny 2017/2018 prowadzony jest tylko w formie elektronicznej.

§1.

Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

§2. Przyjmowanie zgłoszeń.

Kandydaci składają dokumenty w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty od 19 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r.

Dokumentację kandydata stanowią:

• podanie wygenerowane w elektronicznym systemie naboru,

• świadectwo ukończenia gimnazjum,

• zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespól orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,

Po przyjęciu kandydat dostarcza do szkoły dwa podpisane zdjęcia (imię, nazwisko, data urodzenia i dokładny adres z kodem pocztowym), kartę zdrowia oraz kwestionariusz osobowy.

 §3. Szczegółowe kryteria rekrutacji.

Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

Podczas rekrutacji brane są uwagę:

  1. wyniki egzaminu gimnazjalnego – są one przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt. czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20 pkt., a z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
  2. oceny uzyskane w gimnazjum z języka polskiego oraz trzech wybranych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów - maksymalnie 72 pkt:

celujący

18 pkt.

bardzo dobry

17 pkt.

dobry

14 pkt.

dostateczny

8 pkt.

dopuszczający

2 pkt.

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty:

klasa

zajęcia edukacyjne,

za które przyznaje się punkty:

1a – matematyczna

(policyjna)

j. polski, matematyka, informatyka, geografia

1b – biologiczno -chemiczna

(ratownictwo medyczne –pożarnictwo)

j. polski, matematyka, biologia, chemia

1c – humanistyczna

(kulturalno – medialna)

j. polski, matematyka, historia, WOS

  1. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.
  2. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
    1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły - 18 punktów.

Kandydat otrzymuje dodatkowe punkty za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1 – 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

  1.  
    1. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (wolontariat) - 3 punkty.

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - zasady punktacji - Rozporządzenie MEN z dnia 14.03.2017r. §8.1

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału do wyczerpania planowanego limitu miejsc w kolejności zgodnej z sumą punktów. W przypadku wolnych miejsc kandydat, bierze udział w rekrutacji uzupełniającej w terminach zgodnych z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1. wielodzietność rodziny kandydata; (oświadczenie)

2. niepełnosprawność kandydata;

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (oświadczenie)

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria wymienione w pkt 1-7 mają jednakową wartość.

Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

§4. Szczegółowe terminy rekrutacji.

Szczegółowe terminy rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach w roku szkolnym 2017 /2018:

Termin

Wydarzenie

19. 05 - 19. 06. 2017

wprowadzanie podań przez internet oraz składanie dokumentów

23 - 27. 06. 2017

dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

07. 07. 2017

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły z podziałem na oddziały

07 - 13. 07. 2017

potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

14. 07. 2017

ogłoszenie listy przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

 

 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista kandydatów przyjętych zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

§5. Tryb odwoławczy

W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic lub pełnoletni kandydat, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2017-05-17 23:15:15
Załączniki